Nena - Echo 2005

               (Merci Jean-Yves pour les photos)